Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Przez Serwis Internetowy YANAGI Sp. z o.o.

1 – Definicje

1.1. Serwis Internetowy (Serwis): Oznacza platformę internetową prowadzoną przez YANAGI Sp. z o.o., umożliwiającą składanie i realizację zamówień znajdującą się pod adresem www.umisushistargard.pl

1.2. Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Serwisu.

1.3. Właściciel Serwisu: YANAGI Sp. z o.o., z siedzibą w Juliusza Słowackiego 11 / 11, 73-110 Stargard, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000890305.

1.4. Zamówienie: zgłoszenie chęci zakupu produktów lub usług dostępnych w Serwisie, złożone przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Serwisu.

2 – Postanowienia Ogólne

2.1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach poprzez publikację aktualnej wersji na stronie Serwisu.

2.3. Wszystkie treści prezentowane na stronie Serwisu, w tym teksty, grafiki i zdjęcia, są chronione prawem autorskim i należą do Właściciela Serwisu.

3 – Wymagania Techniczne

3.1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

3.2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z niestosowania się do wymagań technicznych.

4 – Realizacja Zamówień

3.1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu.

3.2. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia, a następnie potwierdzenie rozpoczęcia jego realizacji na podany adres e-mail.

3.3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia jest możliwe jedynie po potwierdzeniu dostępności produktu.

3.4. W momencie potwierdzenia dostępności produktu umowę pomiędzy Właścicielem serwisu, a użytkownikiem uważa się za zawartą.

3.5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego lub potwierdzonego zamówienia w przypadku

a) niemożności zapewnienia dostępności niektórych składników lub produktów koniecznych do jego przygotowania, z powodu sytuacji nadzwyczajnych, takich jak awarie dostaw lub nagłe braki w zapasach,

b) przypadku wystąpienia błędu systemowego lub ludzkiego,

c) jeśli zamówienie pochodzi z nieautoryzowanego źródła, takiego jak osoba trzecia nieuprawniona do składania zamówień w imieniu klienta,

d) W przypadku naruszenia przez klienta regulaminu

3.6. W powyższych przypadkach Właściciel serwisu zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia klienta o anulowaniu zamówienia oraz, jeśli to możliwe, proponowania alternatywnych rozwiązań, takich jak zwrot kosztów lub zastępcze zamówienie..

5 – Formy Płatności

5.1. Dostępne formy płatności są wymienione na stronie Serwisu.

5.2. W przypadku płatności elektronicznych, Właściciel serwisu stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych finansowych Użytkowników.

6 – Prawo Odstąpienia od Umowy

6.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku jeśli Właściciel serwisu faktycznie nie rozpoczął realizacji zamówienia, niezależnie od tego czy Użytkownik otrzymał potwierdzenie rozpoczęcia jego realizacji na swój adres e-mail.

6.2. Procedura odstąpienia od umowy oraz zwrotu płatności realizowana jest drogą telefoniczną lub mailową.

7 – Reklamacje

7.1. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia lub jakości towaru należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres umisushi.stargard@gmail.com.

7.2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

8 – Dodawanie Opinii

8.1. Użytkownicy mają możliwość dodawania opinii na temat zamówionych produktów. Opinie nie mogą naruszać obowiązującego prawa ani dobrych obyczajów.

8.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania niezgodnych z regulaminem opinii.

9 – Postanowienia Końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu.

9.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.

9.3. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2024